ประกาศสำนักงานกลาง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างปูพิ้นกระเบื้องยาง

ประกาศสำนักงานกลาง เรื่อง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง อาคารสวางคนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ เฟส 1 ชั้น 2-8

ประกาศสำนักงานกลาง ขยายเวลาประกวดราคาปูกระเบื้องยาง