แบบสำรวจความต้องการ โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บางละมุง จังหวัดชลบุรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ ดำเนินการศึกษาความต้องการบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Retirement Home) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจ โดยผลการศึกษาจะออกมาในลักษณะภาพรวมไม่ระบุรายบุคคล จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

Download แปลนโครงการ Senior Complex บางละมุง

Download แบบสำรวจความต้องการ โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)

Download แบบสำรวจความต้องการที่พักผู้สูงอายุ