กิจกรรมสำนักงานกลางเดือน มิถุนายน 2560

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานคณะกรรมการศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการฯประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้มีอุปการคุณต่อศูนย์สวางคนิวาส เพื่อพิจารณา นโยบายและแผนพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์สวางคนิวาส ให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมอาคารสวางคนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ