ทำความรู้จักอาคารสวางคนิเวศ

รายละเอียดอาคารสวางคนิเวศสภากาชาดไทย

1.ลักษณะทั่วไป

อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทยเป็นอาคารต้นแบบสาหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุสุขภาพดีที่มีฐานะปานกลางและเพียงพอที่จะดูแลรับผิดชอบตนเองได้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักงานกลาง สภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ระดับสากลดำเนินงานตามหลักการกาชาด 7 ประการ คือ มนุษยธรรมความเป็นกลางความไม่ลำเอียงความเป็นอิสระความเป็นเอกภาพบริการอาสาสมัครความเป็นสากล

ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในอาคารสวางคนิเวศในวันแรกเข้าจะต้องเป็นผู้ที่มี สขุภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจช่วยเหลือ ตัวเองได้แม้มีโรคประจำตัวก็เป็นโรคที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นสามารถดูแลตัวเองในการดาเนินชีวิตตามปกติได้ และเป็นผู้ที่ยินดีร่วมกิจกรรมต่างๆของส่วนรวมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีคำขวัญของอาคารสวางคนิเวศว่า “ชีวิตอิสระ มีคุณค่า พึ่งพาตนเอง”

2.ขนาด

อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทยสร้างขึ้นเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มสูงอายุในเขตเมืองประกอบด้วยหมู่อาคารชุด 6-8 ชั้น จำนวน 9 อาคาร รวม 468 ห้องชุดแต่ละห้องสามารถอยู่ได้ 2 คน ออกแบบโดยอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1 พ.ศ.2539 โดย ผศ.จาตรุนต์ วัฒนะผาสุก ระยะที่ 2  พ.ศ.2555 โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทศัน์ ) การออกแบบคำนึงถึงความสาคัญ ในการอยู่อาศัยของผู้ สูงอายุ 3 ประการ ได้แก่ความปลอดภัยความสะดวกสบายและความภูมิฐานสวยงาม

3.จำนวนและประเภทของบุคลากร

การบริหารจัดการอาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย ประกอบด้วยการบริหารอาคารทั่วไปคล้ายการบริหารคอนโดมีเนียมหรืออาคารชุด ร่วมกับการบริหารกิจกรรมเพื่อสง่เสริมสขุภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งอาคารชุดทั่วไปไม่มีเนื่องจากต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ

ปัจจุบันอาคารสวางคนิเวศสภากาชาดไทย จัดทีมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายของสภากาชาดไทยผู้

สูงอายุที่มีสุขภาพดี (Active Aging Period)

1. Primary Care

การให้บริการรักษาโรคและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ซึ่งมีแพทย์เฉพาะทางและทีมสุขภาพตามมาตรฐานหน่วยปฐมภูมิ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเวลาปกติ และ จัดให้มีพยาบาลและผู้ดูแลกลางให้บริการตรวจเช็คสขุภาพให้ คำแนะนำและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเวลากลางคืน

2. Acute Care

การบริการกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ปฐมพยาบาลและประสานงานส่งต่อโดย พยาบาลและผู้ดูแลกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง
3.Health Promotion & Rehabilitation

การบริการนักกายภาพบำบัดจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้งทุกวัน

4.มาตรการในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง
          (Assisted Living Period)

เมื่อผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงหรือเมื่ออยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยด้วยสาเหตุต่างๆเช่น หลงลืมอยู่ในระยะพักฟื้นหลังกลับจากโรงพยาบาลหรืออายุมากขึ้นทีมสุขภาพจะประเมินสภาพของผู้สูงอายุและให้คำแนะนำเพื่อการปฏิบัตตัวที่ถูกต้องและปลอดภัยถ้าจำเป็นต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดทีมบริหารจะเป็นผู้ประสานงานจัดหาผู้ดูแลรวมทั้งทำหน้าที่ประเมินคุณภาพของผู้ดูแลและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดหรือต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

(Nursing Home Period)

เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในระยะต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือต้องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลทีมสุขภาพจะทำหน้าที่ประเมินเบื้องต้นขอความเห็นจากแพทย์และประสานงานกับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจและตกลงร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ ทีมบุคลากรอาคารสวางคนิเวศและญาติของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุออกจากอาคารสวางคนิเวศเพื่อไปรับการรักษาและดูแลตามความเหมาะสมต่อไปทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วของอาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

5.ระบบการส่งต่อ

เนื่องจากอาคารสวางคนิเวศสภากาชาดไทยไม่ใช่สถานสงเคราะห์หรือบ้านพักคนชรา ดังนั้นในระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จึงมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. กรณีฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลใกล้ ที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของผู้สูงอายุ
 2. กรณีเจ็บป่วยทั่วไปนำส่งโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยใช้บริการเป็นประจำหรือโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาของผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลตามที่ผู้สูงอายุและญาติแจ้งความประสงค์

……………………………………………………………………..

ระเบียบการจองห้องของอาคารสวางคนิเวศ

รายละเอียดโครงการ

          ท่านที่สนใจเข้าพักสามารถแจ้งความจำนงเป็นผู้สนับสนุน ค่าห้องพักด้วยการบริจาคเงินให้ สภากาชาดไทย ถือเป็นการทำบุญ

รายละเอียดอาคารประกอบด้วย

 1. อาคารใหญ่มี 1 อาคาร 8 ชั้น ๆ ละ 24 ห้อง รวมเป็น 168 ห้องพื้นที่ของห้องขนาด 33 ตารางเมตรเท่ากันภายในห้องจะมีตู้เสื้อผ้าห้องน้ำระเบียงและซิงค์น้ำเหมือนกันทุกห้อง                                           ราคาสนับสนุนค่าห้องปัจจุบันอยู่ที่ 650,000 บาท ***** 
 2. หมู่อาคาร 6 ชั้น มี 8 อาคารรวมเป็น 300 ห้อง แบ่งเป็น 2 โซน
  – โซน A มี 5 อาคาร (A1-A5) ชั้นละ 4 ห้อง เป็นห้องหัวมุม มีหน้าต่าง 2 ด้านทุกห้องภายในเป็นห้องโถงโล่ง สามารถออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้เองมีห้องน้ำในตัวและระเบียง                                                ราคาเริ่มต้นที่ 900,000 บาทขึ้น ไป *****
                                                  ขึ้นอยู่กับตาแหน่งพื้นที่ของห้องขนาด 41.50 ตร.เมตร– โซน B มี 4 อาคาร (B1-B4) ชั้นละ 8 ห้องภายในเป็นห้องโถงโล่งสามารถออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้เองมีห้องน้ำในตัวและระเบียง

                                                     ราคาเริ่ม ต้นที่ 800,000 บาทขึ้นไป *****
                                                   ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของห้องชุด ( 40.00 – 41.50 ตารางเมตร)

          ลักษณะการซื้อสิทธิ์

เป็นการบริจาคเงินสนับสนุนการก่อสร้างให้กับสภากาชาดไทยและสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าพักอาศัยได้ตลอดชีวิตเมื่อเสียชีวิตจะต้องคืนสิทธิ์ให้สภากาชาดไทยเพื่อเปิดรับผู้สนใจท่านใหม่ต่อไปไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ขายสิทธิ์หรือนำไปจำนองจำนำไม่ได้ **ในกรณีคู่สมรสสามารถอยู่ได้จนเสียชีวิตทั้งสองท่าน**

                                            ปัจจุบันห้องพักของอาคารสวางคนิเวศเต็มแล้ว !!!

หากท่านสนใจสามารถลงชื่อจองไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆหากมีห้องว่างอาคารจะติดต่อไปยังท่านตามลำดับการจองที่ท่านลงชื่อไว้

หากท่านตกลงรับห้องท่านต้องวางเงินจองจำนวน 50,000 บาท หลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ท่านต้องมาทำสัญญาและจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียวพร้อมเงินสัญญาค้ำประกันห้องและชำระค่า
ส่วนกลางล่วงหน้ า 6 เดือน

ทั้งนี้ทางอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาการเข้าพักอาศัยหากท่านไม่พร้อมเข้าอยู่ประจากเนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย

สิทธิ์ในการเข้าอยู่

ได้สิทธิ์ผู้ที่ลงนามเป็นคู่สัญญาเข้าอยู่ได้จนเสียชีวิตถ้าเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสเมื่อผู้หนึ่งผู้ใด
เสียชีวิตอีกท่านจะมีสิทธิ์อยู่ต่อได้จนเสียชีวิตแล้วจึงคืนห้องให้ทางสภากาชาดไทย หรือในกรณีคู่พี่น้องอาย ุ 55 ปี
ขึ้นไปเป็นพี่น้องกันโดยสายเลือดและต้องดูแลกันมาโดยตลอด (พิจารณาเป็นรายกรณี)

คุณสมบัติของผู้พักอาศัย

เป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอาย ุ 55 ปี ขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงสามารถช่วยเหลือต้วเองได้และพร้อมเข้าอยู่อาศัยประจำและร่วมกิจกรรมกับทางอาคารเนื่องจากอาคารจะมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้เป็นระยะๆและมีกิจกรรมนอกสถานที่ทุก เดือนเดือนละ 1 ครั้ง 

***กิจกรรมนอกสถานที่อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบเอง***

การเตรียมตัวเข้าพักอาศัย

 1. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันที่ทำสัญญา
  – สาเนาบตั รประชาชน 2 ฉบับ
  – สาเนาทะเบียนบ้ าน 2 ฉบับ
  – พร้อมค่าสัญญาค้ำประกันห้อง สำหรับอาคาร 8 ชั้น 24,000 บาท อาคาร 6 ชั้น 30,000 บาท
    (จะคืนเงินมัดจำเมื่อท่านเสียชีวิตหรือคืน ห้องให้ ทางสภากาชาดไทย)
 2. หากท่านต้องการย้ายทะเบียนเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ 888-888/1 หม่ ู 2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จังหวัดสมุทร ปราการ 10280 ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  -บัตรประชาชน
  -ทะเบียนบ้านเดิม

          ค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต

 1. ค่าส่วนกลางเดือนละ 2,500 บาท*****ต่อห้องชุดเก็บลว่งหน้า 5 เดือน รวมเป็นเงิน 12,500 บาท ( เป็นค่าดูแลรักษาพื้น ที่ส่วนกลางได้ แก่ การดูแลรักษาความสะอาดการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่ว โมงบริการสนัทนาการต่างๆได้แก่ห้องออกกาลังกายสระว่ายน้ำ ห้องสมุดห้องพระห้องประชุมห้องพยาบาลห้องอินเตอร์เน็ตห้องคาราโอเกะ ฯลฯ. และมีช่างซ่อมบารุงประจำตลอด 24 ชั่วโมง )
 2. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้าและค่าบริการอื่นๆ เช่น กายภาพบาบัด บริการรถตู้ ฯลฯ. ชาระตามอัตราที่อาคารกำหนด
 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ค่าสิ่งของใช้ส่วนตัว ของท่านค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมที่มี เพิ่มเติมท่านต้องรับผิดชอบเอง

          บริการด้านสุขภาพอนามัย

 1. มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับสมาชิกทุกท่าน ฟรี โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หากท่านยังไม่มีบัตรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ท่านเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ทางอาคาร จะดำเนินการทำบัตรให้แต่ท่านต้องไปรับบัตรที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองเพราะท่านต้องไปถ่ายรูปติดบัตร
 2. มีบริการห้องพยาบาล ( อยู่ที่ชั้น 1 ของอาคาร 8 ชั้น ) มีพยาบาลประจำระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 07.00 น.ของวันรุ่งขึ้นทุกวัน สามารถขอรับบริการได้ ฟรี
 3. มีบริการนักกายภาพบำบัด ระหว่างเวลา 17.00 น. -19.00 น.ของทุกวัน (อยู่ที่ชั้น 1 ของอาคาร 6 ชั้น หมายเลข 1) มีค่าใช้ จ่ายโดยชาระค่าบริการตามอัตราที่กำ หนด
 4. มีบริการตรวจรักษาโรคทั่ว ไป (อยู่ที่สถานี กาชาดที่ 5 หน้าทางเข้าพื้นที่สวางคนิวาส ด้านถนนสุขุมวิท) โดยคณะแพทย์และพยาบาลของสานักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย ระหว่างวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. มีค่า ใช้ จ่ายตามสิทธิ์ การรักษาของท่าน
 5. มีบริการรถตู้นำท่านไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามหนด โดยชาระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด
 6. มีบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
  -โดยผู้จัดการ(พยาบาล)และหรือผู้ช่วยผู้จัดการ(พยาบาล) และหรือผู้ดูแลกลางในเวลากลางวัน
  -โดยพยาบาล และหรือ ผู้ดูแลกลางเวรกลางคืนจะเป็นผู้ประเมินและให้ การช่วยเหลือเบื้องต้น
  ถ้าจาเป็นต้องส่งโรงพยาบาลจะมีระบบนาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ ที่สุดก่อนเพื่อความปลอดภัยหรือท่านแจ้งระบุเลือกโรงพยาบาลเอง : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองตามสิทธิ์ของท่าน

         สิ่งอำนวยความสะดวกออื่น ๆ

 1. มีบริการร้านอาหารสั่งรับประทานได้ตามปกติหรือจะทำอาหารเองภายในห้องพักได้แต่อนุญาตให้ใช้เฉพาะเตาไฟฟ้า หรือไมโครเวฟเท่านั้น
 2. มีบริการเครื่องซักผ้าอบผ้าและซักรีดโดยชำระค่าบริการตามอัตราที่กาหนดหรือท่านจะซื้อเครื่องซักผ้าติดตั้งภายในห้องพักได้
 3. มีบริการทำความสะอาดห้องพักโดยชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด
 4. มีบริการ ฟรี ได้แก่ห้องออกกำลังกายห้องประชุมห้องสมุดห้องคาราโอเกะห้องอินเตอร์เน็ตสระว่ายน้ำ 
 5. มีบริการรถกอล์ฟ รับ-ส่ง ภายในบริเวณสวางคนิวาส
 6. มีบริการรถตู้นำท่านไปทำธุระต่างๆโดยชาระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด
 7. มีบริการที่จอดรถรวมโดยท่านเจ้าของห้องพักสามารถจอดได้ไม่เกินห้องละ 1 คน

( เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัยเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด )

หมายเหตุ. ***** ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง