ทำเนียบผู้บริหาร

นางนนทิยา แก้วเกตุ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลาง

ดำรงตำแหน่ง 1 พค. 64 – ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

 ดำรงตำแหน่ง 2547 ถึง 30 เมษายน 2564

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร

พ.ศ. 2545 – 2547

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายศักดชัย ลิ้มทองกุล

พ.ศ. 2544-2545

 

นายแพทย์อติเรก ณ ถลาง

พ.ศ.2544

นางพรรณี ตัณฑดิลก

พ.ศ. 2543-2544

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

พ.ศ.2536-2543

นางอุบล เอกะหิตานนท์

นางอุบล เอกะหิตานนท์

พ.ศ.2535-2536

คุณจันทร์แจ่ม พรหมะวีระ

พ.ศ.2534-2536

นายบุญวัฒน์ วีสกุล

นายบุญวัฒน์ วีสกุล

พ.ศ.2530-2534

นายกำจร พรหมะวัน

นายกำจร พรหมะวัน

พ.ศ. 2527-2530

พลตำรวจตรีชัช ชวางกูร

พลตำรวจตรีชัช ชวางกูร

พ.ศ.2522-2527

นายสมบูรณ์ ปาลเสถียร

พ.ศ.2522

ขุนพิพิธวิรัชชการ

ขุนพิพิธวิรัชชการ

พ.ศ.2519-2522

พระยาพณิชยศาสตรวิธาน

พ.ศ.2484-2494