ประวัติความเป็นมา

ตึกบริพัตร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8 ได้มีมติให้แบ่งส่วนงานของสภากาชาด ออกเป็น 5 กอง คือ สำนักงานกลาง (Central Office) กองบรรเทาทุกข์และอนามัย กองวิทยาศาสตร์ กองอนุสภากาชาดและกองอาสากาชาด โดยให้สำนักงานกลางมีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดนับตั้งแต่ นั้นมา
ต่อมาในปี พ.ศ.2540 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากเหตุของความเหมาะสม สภากาชาดไทยได้จัดตั้งสำนักบริหารขึ้น ทำหน้าที่บางส่วนของสำนักงานกลาง โดยแยกแผนกวิเทศสัมพันธ์ แผนกเหล่ากาชาดจังหวัด งานการประชุม ศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โครงการโรคเอดส์ สำนักงานโภชนาสวนจิตรลดา ไปสังกัดสำนักบริหาร และได้จัดตั้ง “ฝ่ายสารสนเทศ” ขึ้น
สำนักงานกลาง จึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอบรมอนามัยในบ้าน ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสารสนเทศ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนชื่อเรียกหน่วยงาน ในสภากาชาดไทย จากคำว่า “แผนก” เป็น “ฝ่าย” และ “กอง” เป็น “สำนักงาน”
ปัจจุบันสำนักงานกลาง อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ และฝ่ายประสัมพันธ์