ประกาศสำนักงานกลางสภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

ประกาศสำนักงานกลางสภากาชาดไทย

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ

—————————————————–

สำนักงานกลางสภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขที่ตำแหน่ง ๒๑) สถานพักฟื้นสวางคนิวาส  สภากาชาดไทย จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๑๕,๐๖๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น  งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานการทำความสะอาดและความเรียบร้อยของอาคารสถานที่  งานจัดเลี้ยงรับรอง  ดำเนินการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสภากาชาดไทย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขอ­งผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การบริหารธุรกิจหรือ ทางพาณิชยการทุกสาขา หรือเทียบเท่าสาขาอื่นๆ
  • เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft office, Internet

เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

  • มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี
  • หากมีความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือราชการและจดรายงานการประชุมได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา วันหยุด  และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร

  • หลักฐานวุฒิการศึกษาตัวจริง, ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน, บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ชุด
  • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
  • กรณีเพศชาย หลักฐานของทางราชการที่รับรองว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ฉบับจริง พร้อมสำเนา
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี

ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลางสภากาชาดไทย  อาคารนิลุบล กุลแพทย์ ชั้น ๑  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๒๐-๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

สำนักงานกลางสภากาชาดไทย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ ณ บอร์ดสำนักงานกลางสภากาชาดไทย และที่อาคารสำนักงานชั่วคราวสถานพักฟื้นสวางคนิวาส สภากาชาดไทยไทย ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                                          ประกาศมา  ณ  วันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

                                                                     สำนักงานกลางสภากาชาดไทย