รายงานกิจกรรมฝ่ายบริหารประจำปี 2559 สำนักงานกลาง

 

สำนักงานกลาง

สำนักงานกลาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2484 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงข้อบังคับสภากาชาดไทย  ครั้งที่ 8 ได้มีมติให้แบ่งส่วนงานของสภากาชาด ออกเป็น 5 กอง คือ สำนักงานกลาง (Central Office)  กองบรรเทาทุกข์และอนามัย กองวิทยาศาสตร์ กองอนุสภากาชาด และ กองอาสากาชาด โดยให้สำนักงานกลาง มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดนับตั้งแต่นั้นมา

ภารกิจตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66)  พ.ศ. 2549

สำนักงานกลาง  มีหน้าที่ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของ สภากาชาดไทย รวมทั้งงานพิธีการทางศุลกากร การให้บริการยานพาหนะภายในสภากาชาดไทย กำกับดูแล หน่วยงานที่ให้บริการสังคมของสภากาชาดไทย  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย และสถานที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ

หน่วยงานหลักและหน่วยงานในกำกับ

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง
  2. ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
  3. อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
  4. สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สภากาชาดไทย

ภารกิจตามยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • ผลผลิต ที่ 8 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย
  • ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  • ผลผลิต ที่ 11 ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง

ในปี  2559  สำนักงานกลางได้ดำเนินกิจการตอบสนองภารกิจหลักของสภากาชาดไทย
และหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี   ดังนี้

งานพิธีการศุลกากร

สำนักงานกลางให้บริการหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำสิ่งของจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัยและการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทยในปี  2559 ดำเนินงานด้านศุลกากร 127 เรื่อง มูลค่าสิ่งของบริจาครวมภาษีที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า มีมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 44,166,514.48  บาท (สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

 

การให้บริการพาผู้บริหารระดับสูงของสภากาชาดไทยไปทำหนังสือเดินทางราชการ

ในปี 2559 ได้ดำเนินการพาผู้บริหารระดับสูงของสภากาชาดไทย ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
ต่างประเทศ ทำหนังสือเดินทางราชการ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 6 ราย

การให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานภายในของสภากาชาดไทย

          จัดระบบยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรตามภารกิจของทุกหน่วยงาน ในการเดินทางไปปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ให้บริการทั้งสิ้น 2,997 ครั้ง ดังนี้

สถิติแสดงการให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสภากาชาดไทยเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 – 2559

ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

          สำนักงานกลางได้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดสลุด บางนา และร่วมทำบุญภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

การจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย “พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 และทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี ในปีพุทธศักราช 2560