วิสัยทัศน์สวางคนิเวศ

การพัฒนาความเป็นต้นแบบที่พักสำหรับผู้สูงอายุเพื่อความยั่งยืน

ความเป็นมา

อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทยเริ่มดำเนินการในชื่อ ” โครงการที่พักผู้สูงอายุสวางคนิวาสบางปู ” ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 แล้วเสร็จและเริ่มเข้าพักอาศัย พ.ศ. 2541 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2542 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสดุาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารและพระราชทานนามอาคารว่า “สวางคนิเวศ” ก่อนปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการฯ มี ชื่อว่า “คณะกรรมการดำเนินงานที่พักผู้สูงอายุสภากาชาดไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมาใช้ ชื่อว่า “คณะกรรมการบริหารอาคารสวางคนิเวศ”

30 มิถุนายน 2542 บริษัท หล่มสวิสฮิลรี่สอร์ท จำกัด ขอยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ สภากาชาดไทยจึงได้ มอบหมายให้ นางสาว ศรีสุนันทา ปาลวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประธานอนุกรรมการบริหารอาคาร สวางคนิเวศ เข้าดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ก.ค.2542 และ มติกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2543 วัน ที่ 8 มี.ค.2543 อนุมัติให้ยืมเงินสภากาชาดไทยเดือนละ 100,000 บาทเป็นค่าใช้ จ่ายช่วยดำเนินการเนื่องจากรายรับต่ำกว่ารายจ่าย

ต่อมาคณะกรรมการบริหารอาคารสวางคนิเวศจึงได้เสนอโครงการอาคาร สวางคนิเวศ ส่วนต่อ ขยาย (สวางคนิเวศ 2) เพิ่มขึ้น อีก 300 ห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการสามารถเลี้ยง ตัวเองได้ ทั้งนี้ พิจารณาครอบคลุม ถึงจำนวนห้องชุด รายได้ จากค่าสนับสนุนห้องรายได้จากค่าบริการส่วนกลาง และความคุ้มค่าในการจัดบริการต่างๆให้ เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ

ณ ปัจจุบัน โครงการสามารถดำเนินการและบริหารจัดการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

อาคารสวางคนิเวศสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานในกากับดูแลของสำนักงานกลางสภากาชาดไทยต้นแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสุขภาพดีที่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยสะดวกสบาย และสง่างาม สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับประเทศและอาเซียน

พันธกิจ / วัตถุประสงค์

 1. บริหารจัดการอาคารสวางคนิเวศ เพื่อให้บริการแก่ผ้ พักอาศัย ครอบคลุม การบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมบริหารกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุทั้ง ทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อความพึงพอใจต่อ ผู้รับบริการ
 2. ให้บริการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับหน่วยงาน ระดับ ประเทศ และนานาชาติ
 3. สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายด้านบริการทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ
 4. ทานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
 5. สืบค้นแสวงหาทรัพยากรและมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนบัสนุนการดำเนินงาน
 6. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
 7. สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ บุคลากรในหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์

ต้นแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสุขภาพดีของสภากาชาดไทย ที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีคุณค่าพึ่งพาตนเอง

แผนยุทธศาสตร์

 1. ให้บริการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัย และสะดวกสบาย ตาม
  มาตรฐานของสภากาชาดไทยสาหรับชนชั้นกลาง
 2. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุในภาวะปกติฉุกเฉินรวมทั้งการส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาล
  2.1 บริการด้านสขุภาพอนามัยครอบคลมุการส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคการรักษาพยาบาล
  เบื้องต้นเมื่อบาดเจ็บและหรือเจ็บป่วยรวมการนำส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาต่อเนื่องและการช่วยชีวิตตลอดจนการฟื้นฟู   สุขภาพและกายภาพบำบัดให้หายหรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ
  2.2 จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมและปลอดภัยตาม            สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งในและนอกสถานที่
 3. บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 

(คณะกรรมการบริหารอาคารสวางคนิเวศ มีมติเห็นชอบเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559)