ศึกษาดูงานอาคารสวางคนิเวศ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560  เวลา 15.00-17.00 น. 

สถาบันพระปกเกล้า ขอความอนุเคราะห์ให้   กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง    การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 16  จำนวน  5  คน เข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับความรู้และแลก เปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงานของสภากาชาดไทยเพื่อทำการศึกษาเรื่อง “สวัสดิการผู้สูงอายุ:สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”โดยมี นางอุษา  ราชปรีชา  ผู้จัดการอาคารสวางคนิเวศ และนายณรงค์ ศรีวิเชียร ประธานกรรมการผู้แทนผู้สูงอายุ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

วันที่ 20 มิถุนายน  2560 เวลา 09.00-11.00 น.

กลุ่มธรรมะสวางคนิเวศ จัดบรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมะสำหรับผู้สูงวัย” โดย  พระมหาบุญช่วย   ปญฺญาวชิโร  วัดบางยี่ขัน ให้ความเมตตาแสดงธรรม และ  ผู้สูงอายุได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและสังฆทาน ณ อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ

 วันที่  23 มิถุนายน 2560

เจ้าหน้าที่ด้านการวิจัย บ. SCG  3  คน สัมภาษณ์ นายณรงค์  ศรีวิเชียร  ประธานผู้แทนผู้สูงอายุเกี่ยวกับข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย และวัสดุอุปกรณ์การตกแต่งที่ลดอุบัติเหตุ   ณ อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ