โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ด้านการจัดการทั่วไป เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานการบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานบริการพาหนะ งานดูแลอาคารสถานที่ และการดำเนินงานของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ประสานงานและดำเนินงานต่างๆ กับ อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย และสถานพักฟื้นสวางคนิวาส สภากาชาดไทย ตลอดจนงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา