โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

 

  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล 
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ด้านการจัดการทั่วไป เช่น งานสารบรรณ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานบริการพาหนะ งานดูแลอาคารสถานที่ และการดำเนินงานของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ตลอดจนงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา