2558 รายงานประจำปีสำนักงานกลางรวมเขาล้านและสวางคนิเวศ

สำนักงานกลาง  เดิมเรียกว่า กองอำนวยการสภากาชาดสยาม  หรือ  กองอำนวยการกลางสภากาชาดสยาม อาศัยสถานที่ทำการของกรมเสนาธิการทหารบก เชิงสะพานช้างโรงสี เป็นที่ทำการ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2475 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้ชื่อว่า  กองกลาง  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานกลาง  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย และเมื่อเปิดตึกบริพัตร  ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2497 สำนักงานกลางจึงได้ย้ายมาทำการที่ตึกบริพัตร ( อ้างอิง: นิตยสาร สนองโอฐ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 210 ตุลาคม-ธันวาคม 2559…สกู๊ปพิเศษ 75 ปี สำนักงานกลาง เรียบเรียงโดย นางสาวอัจฉรา วนิชปริญญากุล หน้า 12)

               โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8  ได้มีมติให้ แบ่งส่วนงานของสภากาชาด ออกเป็น 5 กอง คือ สำนักงานกลาง กองบรรเทาทุกข์และอนามัย กองวิทยาศาสตร์ กองอนุสภากาชาด  และกองอาสากาชาด โดยให้สำนักงานกลาง มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย นับตั้งแต่นั้นมา

               ในปัจจุบัน  สำนักงานกลาง  มีภารกิจตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 66)   พ.ศ. 2549 คือ ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย รวมทั้งงานพิธีการทางศุลกากร การให้บริการยานพาหนะภายในสภากาชาดไทยกำกับดูแลหน่วยงานที่ให้บริการสังคมของสภากาชาดไทยศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย และสถานที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ

การแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานกลาง

               หน่วยงานหลักและหน่วยงานในกำกับ

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง
 2. ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
 3. อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

ภารกิจตามยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

           ผลผลิต ที่ 8     คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาส

                                     ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

           ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

           ผลผลิตที่ 11     ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง

                 ในปี  2558  สำนักงานกลางได้ดำเนินกิจการตอบสนองภารกิจหลักของสภากาชาดไทยและหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ดังนี้

               งานพิธีการศุลกากร

             สำนักงานกลางให้บริการหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำสิ่งของจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัยและการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทยในปี 2558 ดำเนินงานพิธีการศุลกากร 125 เรื่อง ได้รับการยกเว้น มีมูลค่ารวม 228,452,322.90  บาท

(สองร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)

การให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานภายในของสภากาชาดไทย

          จัดระบบยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรตามภารกิจของทุกหน่วยงาน ในการเดินทางไปปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน โดยในปี  2558 ได้ให้บริการทั้งสิ้น 3,013 ครั้ง ดังนี้

งานพัฒนาบุคลากร สำนักงานกลาง

                 สำนักงานกลางจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เพิ่มพูนความสามารถ มีความทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้รักสามัคคี ทำงานเป็นทีม โดยกำหนดหัวข้อเรื่อง “สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จในองค์กร” เมื่อวันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ แฮ็ปปี้เนส รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และได้ใช้โอกาสดังกล่าวศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ ช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด   

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

               นาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวกัมพูชาอพยพที่บ้านเขาล้าน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ได้มีพระกระแสรับสั่งให้สภากาชาดไทยตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด ศูนย์นี้ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ 7 ปีเศษและปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ.2529

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้พระราชทานพระราชดำริให้สภากาชาดไทยปรับปรุงศูนย์ฯ โดยจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อปีพ.ศ.2535 พระราชทานนามว่า “ศาลาราชการุณย์”  รับสั่งให้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเข้าค่ายพักแรมของเยาวชน และให้ปรับปรุงอาคารบ้านเรือนและชายหาด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรม  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป                                                                             

คติทัศน์

ซื่อสัตย์ในหน้าที่   บริการอย่างมีน้ำใจ   ทำงานอย่างฉับไว   ยิ้มแย้มแจ่มใส   เมื่อให้บริการ

วิสัยทัศน์

ให้ศูนย์ราชการุณย์ฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรม  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภาคตะวันออก

พันธกิจ

 1. พัฒนาและส่งเสริมสัญลักษณ์ของการเกิดอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้อพยพ และปลูกฝังความสามัคคีให้กับผู้มาเยือนโดยให้บริการแก่ผู้เข้าพักและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ประดุจญาติสนิทด้วยความเต็มใจ
 2. ปรับปรุงสถานที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
 3. พัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านบริการและแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน   เข้าร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ

 “ ศาลาราชการุณย์   พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ    สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  เป็นอาคารใช้จัดแสดงความเป็นมาของศูนย์รับผู้อพยพชาวกัมพูชา เปิดให้เข้าชมทุกวันพฤหัสบดีถึงวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.(ยกเว้นวันอังคาร-พุธ) โดยจัดให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานศูนย์ฯให้การต้อนรับ ฉายวิดีทัศน์ และบรรยายสรุป เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ด้าน มนุษยธรรม และปลูกฝังความสามัคคีให้กับผู้มาเยือน

หมายเหตุ   พิพิธภัณฑ์ปิดการเข้าชมเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตั้งแต่ 1  มีนาคม 2557

 อาคารที่พัก   ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารที่พักและอาคารจัดกิจกรรม  ให้มีสภาพดี

อยู่เสมอ ปัจจุบันมีอาคารในการให้บริการที่พักและจัดกิจกรรม รวม 19 อาคาร พักได้วันละ 258 เตียง สามารถใช้พื้นที่สำหรับการเข้าค่ายฝึกอบรมได้ตั้งแต่ 100 คน ถึง 1,000  คน และมีเต็นท์สำหรับบริการเช่าพัก จำนวน 77 หลัง และถุงนอนจำนวน   4 ถุงนอน  ให้บริการผู้เข้าพักเต็นท์และถุงนอนได้ วันละ 430 คน

ศูนย์ราชการุณย์ฯ   ได้จัดให้บริการค่ายพักแรมและอาคารห้องพัก

การเข้าค่ายพักแรมของยุวกาชาด  ลูกเสือและเนตรนารี 
ณ บริเวณสวนป่ายูคาลิปตัสและสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด  76  จังหวัด

สถิติรายได้ค่าบำรุงสถานที่เปรียบเทียบปีงบประมาณ  2556-2558

กิจกรรมพิเศษของศูนย์ราชการุณย์ฯ                   

            1.นายชาญชนะ  เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558  โดยศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่  3  รวมทั้งหน่วยงานตำรวจและประชาชนในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีคุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการจัดงานมีการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน  99,989 ตัว และปลูกต้นไม้จำนวน 289 ต้น

            2.ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันที่  12  สิงหาคม พ.ศ.2558  สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประมงจังหวัดตราด  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดงศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี และ หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  เป็นประธานจัดงาน

            3.ในมหามงคลวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ในนามของสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ อำเภอคลองใหญ่ กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล มีพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ จำนวน 261 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 99,961 ตัว โดยคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีนางอุบลรัตน์  ธีรจันทรางกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดประธานจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2558

            4.  ศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด  จัดงานวันสถาปนาศูนย์ฯ ครบ 36 ปี โดยมีนายสุพงษ์ลิ้มพานิชผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทยเป็นประธานในการทำบุญ มีการจัดนิทรรศการย้อนอดีต 36 ปีพระมหากรุณาธิคุณ ได้นำภาพถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2522 มาจัดแสดง โดยมีนายอำเภอคลองใหญ่  นายชัยวัฒน์  โอชนานนท์  ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์ฯ  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558

            5.งานวันเด็กแห่งชาติ สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งกาชาดอำเภอ คลองใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กขึ้น เป็นปีที่ 20 โดย ดร.ประธาน สุรกิจบวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมในงานมีการแจกอาหารเยาวชน มีการแสดงการกระโดดร่มของทหารเรือรวมทั้งเรือหลวง ตากใบ ได้จอดลอยลำหน้าเขาล้าน จัดให้เด็กและเยาวชนได้ลงไป ชมเรือหลวงตากใบ การประกวดวาดภาพระบายสี การจัดนิทรรศการ การแจกของขวัญเด็ก มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ให้ผู้เข้าชมงานได้ซื้อเป็นที่ ระลึกมีผู้ร่วมงานมากกว่า  23,000 คน  คณะกรรมการจัดงานวันเด็กได้จัดให้มีการงดการจำหน่ายจ่ายแจกสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558

           6.สภากาชาดไทยจัดโครงการ ค่ายเยาวชนราชการุณย์ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีเยาวชนจำนวน 32 คน เข้าร่วมโครงการ

โครงการที่จะทำในปีงบประมาณ  2559

 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา
 2. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
 3. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 61  พรรษา
 4. ปรับปรุงการจัดแสดงสิ่งของภายในพิพิธภัณฑ์
 5. การก่อสร้างสะพานเรียนรู้ป่าชายเลนและสวนหิ่งห้อยยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนป่าชายเลนในศูนย์ฯ
 6. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ครั้งที่ 21
 7. ทำบุญวันสถาปนาศูนย์ฯ ครบ 37 ปี
 8. ค่ายเยาวชนราชการุณย์ครั้งที่ 15
 9. บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในโครงการต่างๆ ทั้งพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า แต่งกิ่งและเติมหน้าดิน
 10. ทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ภายในศูนย์ฯ
 11. ล้างถังเก็บกักน้ำบริเวณอาคารเชิงผา
 12. ลอกรางน้ำภายในศูนย์ฯ
 13. จัดทำห้องสุขาในอาคารทองอุไร 1 และ 2 เพิ่มเติม

อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

           อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จัดสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อเป็นโครงการต้นแบบที่พักอาศัยที่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ แต่สร้างขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในระดับช่วยเหลือตัวเองได้ มีฐานะปานกลาง ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ มีคุณค่า พึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สะดวกสบายและปลอดภัย ภายใต้การบริหารจัดการโดยสภากาชาดไทย ตั้งอยู่ในบริเวณสถานพักฟื้นสวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

           อาคารสวางคนิเวศ มีลักษณะเป็นห้องชุดประเภทคอนโดมีเนียม จำนวน 10 อาคาร ความสูง 8 ชั้น 1 อาคารและ 6 ชั้น 9 อาคาร ออกแบบก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะทั้งภายในห้องพักและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนห้องพักเพื่อการอยู่อาศัยรวมทั้งหมด 468 ห้อง  ผู้ที่มีความต้องการเข้าพักอาศัยในอาคารสวางคนิเวศ จะต้องแจ้งความจำนงในลักษณะการบริจาคเงินแก่สภากาชาดไทย และสามารถเลือกห้องที่พอใจอยู่อาศัยได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

มีคณะกรรมการบริหารอาคารสวางคนิเวศ ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทย เป็นผู้กำกับนโยบาย สำนักงานกลางเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและมีทีมบุคลากรปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี  2558

   สถิติผู้พักอาศัย ( ณ ธันวาคม 2558 )

กิจกรรมประจำปี 2558

 1. ตรวจสุขภาพประจำปี ให้คำแนะนำปรึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเน้นที่ร่างกาย ดวงตาและสุขภาพช่องปาก แก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในอาคารสวางคนิเวศ โดยทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 8–9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 1. อบรมเสริมความรู้

                   2.1 จัดอบรมการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ในการดำเนินชีวิตตามปกติ กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสม การใช้ยารวมทั้งเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

2.2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ความเข้าใจ การดูแล และประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะ

สมองเสื่อม” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร ส.ธ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้พยาบาล ผู้ดูแลกลางและ ผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลผู้สูงอายุอาคารสวางคนิเวศ จำนวน 20 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุและมีความตระหนักถึงความสำคัญในการเอาใจใส่เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ สามารถประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยาจารย์จาก  ศูนย์ฝึกสมอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3  จัดอบรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อิริยาบถ เพื่อสุขภาพ” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารสวางคนิเวศ ซึ่งผู้สูงอายุได้รับทราบและฝึกปฏิบัติในอิริยาบถต่างๆ อาทิ การนั่ง การยืนการเดิน การนอน ระบบการหายใจ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  โดย นายแพทย์สุชาติ ศุภปีติพร เป็นวิทยากรบรรยาย

        3.อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี

           จัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น มีความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในขณะที่เกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558

        4.กิจกรรมด้านศาสนาและวันสำคัญประจำปี

            ผู้สูงอายุได้ร่วมแรงร่วมใจ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 และร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง นวันครบรอบวันสถาปนาสภากาชาดไทย รวมทั้งการจัดงานวันลอยกระทง เป็นต้น

        5.กิจกรรมสัญจรนอกสถานที่

            จัดทัศนศึกษา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนและท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจำอาทิไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

กิจกรรมผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารสวางคนิเวศประจำปี 2558

        มีผู้มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารสวางคนิเวศ 61 คณะ จำนวน 574 คน โดยเป็นชาวไทย 54 คณะ จำนวน 525 คนและชาวต่างประเทศ 7 คณะ จำนวน 49 คน

สถิติแสดงผู้มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารสวางคนิเวศ ปีงบประมาณ 2558