2558 รายงานประจำปีสำนักงานกลางรวมเขาล้านและสวางคนิเวศ

สำนักงานกลาง  เดิมเรียกว่า กองอำนวยการสภากาชาดสยาม  หรือ  กองอำนวยการกลางสภากาชาดสยาม อาศัยสถานที่ทำการของกรมเสนาธิการทหารบก เชิงสะพานช้างโรงสี เป็นที่ทำการ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2475 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้ชื่อว่า  กองกลาง  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานกลาง  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย และเมื่อเปิดตึกบริพัตร  ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2497 สำนักงานกลางจึงได้ย้ายมาทำการ...
Read More

ทำความรู้จักอาคารสวางคนิเวศ

รายละเอียดอาคารสวางคนิเวศสภากาชาดไทย 1.ลักษณะทั่วไป อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทยเป็นอาคารต้นแบบสาหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุสุขภาพดีที่มีฐานะปานกลางและเพียงพอที่จะดูแลรับผิดชอบตนเองได้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักงานกลาง สภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ระดับสากลดำเนินงานตามหลักการกาชาด 7 ประการ คือ มนุษยธรรมความเป็นกลางความไม่ลำเอียงความเป็นอิสระความเป็นเอกภาพบริการอาสาสมัครความเป็นสากล ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในอาคารสวางคนิเวศในวันแรกเข้าจะต้องเป็นผู้ที่มี สขุภาพดีทั้งร่างกาย...
Read More

วิสัยทัศน์สวางคนิเวศ

การพัฒนาความเป็นต้นแบบที่พักสำหรับผู้สูงอายุเพื่อความยั่งยืน ความเป็นมา อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทยเริ่มดำเนินการในชื่อ " โครงการที่พักผู้สูงอายุสวางคนิวาสบางปู " ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 แล้วเสร็จและเริ่มเข้าพักอาศัย พ.ศ. 2541 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2542 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสดุาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารและพระราชทานนามอาคารว่า “สวางคนิเวศ” ก่อนปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการฯ มี ชื่อว่า “คณะกรรมการดำเนินงานที่พักผู้สูงอายุสภากาชาดไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมาใช้ ชื่อว่า “คณะกรรมการบริหารอา...
Read More