ศึกษาดูงานอาคารสวางคนิเวศ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560  เวลา 15.00-17.00 น.  สถาบันพระปกเกล้า ขอความอนุเคราะห์ให้   กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง    การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 16  จำนวน  5  คน เข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับความรู้และแลก เปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงานของสภากาชาดไทยเพื่อทำการศึกษาเรื่อง "สวัสดิการผู้สูงอายุ:สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย"โดยมี นางอุษา  ราชปรีชา  ผู้จัดการอาคารสวางคนิเวศ และนายณรงค์ ศรีวิเชียร ประธานกรรมกา...
Read More

รายงานกิจกรรมฝ่ายบริหารประจำปี 2559 สำนักงานกลาง

  สำนักงานกลางสำนักงานกลาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2484 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงข้อบังคับสภากาชาดไทย  ครั้งที่ 8 ได้มีมติให้แบ่งส่วนงานของสภากาชาด ออกเป็น 5 กอง คือ สำนักงานกลาง (Central Office)  กองบรรเทาทุกข์และอนามัย กองวิทยาศาสตร์ กองอนุสภากาชาด และ กองอาสากาชาด โดยให้สำนักงานกลาง มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดนับตั้งแต่นั้นมา ภารกิจตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66)  พ.ศ. 2549สำนักงานกลาง  มีหน้าที่ให...
Read More

2558 รายงานประจำปีสำนักงานกลางรวมเขาล้านและสวางคนิเวศ

สำนักงานกลาง  เดิมเรียกว่า กองอำนวยการสภากาชาดสยาม  หรือ  กองอำนวยการกลางสภากาชาดสยาม อาศัยสถานที่ทำการของกรมเสนาธิการทหารบก เชิงสะพานช้างโรงสี เป็นที่ทำการ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2475 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้ชื่อว่า  กองกลาง  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานกลาง  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย และเมื่อเปิดตึกบริพัตร  ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2497 สำนักงานกลางจึงได้ย้ายมาทำการที...
Read More

ทำความรู้จักอาคารสวางคนิเวศ

รายละเอียดอาคารสวางคนิเวศสภากาชาดไทย 1.ลักษณะทั่วไป อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทยเป็นอาคารต้นแบบสาหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุสุขภาพดีที่มีฐานะปานกลางและเพียงพอที่จะดูแลรับผิดชอบตนเองได้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักงานกลาง สภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ระดับสากลดำเนินงานตามหลักการกาชาด 7 ประการ คือ มนุษยธรรมความเป็นกลางความไม่ลำเอียงความเป็นอิสระความเป็นเอกภาพบริการอาสาสมัครความเป็นสากล ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในอาคารสวางคนิเวศในวันแรกเข้าจะต้องเป็นผู้ที่มี สขุภาพดีทั้งร่างกาย...
Read More

วิสัยทัศน์สวางคนิเวศ

การพัฒนาความเป็นต้นแบบที่พักสำหรับผู้สูงอายุเพื่อความยั่งยืน ความเป็นมา อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทยเริ่มดำเนินการในชื่อ " โครงการที่พักผู้สูงอายุสวางคนิวาสบางปู " ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 แล้วเสร็จและเริ่มเข้าพักอาศัย พ.ศ. 2541 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2542 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสดุาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารและพระราชทานนามอาคารว่า “สวางคนิเวศ” ก่อนปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการฯ มี ชื่อว่า “คณะกรรมการดำเนินงานที่พักผู้สูงอายุสภากาชาดไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมาใช้ ชื่อว่า “คณะกรรมการบริหารอา...
Read More