สถานพักฟื้นสวางคนิวาส

สวางคนิวาส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโบราณ สวางคนิวาสเป็นสถานที่พักฟื้นของสภากาชาดไทย
สถานที่ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ ๓๑ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ มีเนื้อที่ ๖๐ ไร่เศษ ห่างจากตัวเมือง สมุทรปราการ .๕ กิโลเมตร เป็นสถานีกาชาดที่ ๕ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนอกขึ้นในบริเวณ สถานพักฟื้นนี้ด้วย และเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ ได้สัมผัสอากาศทะเล
ที่ดินนั้นแต่เดิมเป็นของนายอื้อจือเห ลียง ซึ่งเป็นผู้สร้างและอุปการะโรงพยาบาลประสาน มิตร ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ในปี .๒๔๙๔ นายอื้อจือเหลียง ดำริที่จะสร้าง สถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยเป็นวัณโรคขึ้นใน ที่ดินของตนที่ตำบลท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ ขยายโรงพยาบาลประสานมิตร ดังนั้นในปี . ศ๒๔๙๖ เมื่อคราวที่ได้เดินทางไปพัก ผ่อนในประเทศต่างๆในยุโรป ได้ถือโอกาสดูกิจการโรงพยาบาลของตน และเกิดความคิดว่า สถานพักฟื้นซึ่งอยู่ทั่วไปในยุโรปนั้น มีคุณประโยชน์ในการรักษาพยาบาลเป็นอันมากแต่ ในเมืองไทยยังไม่มี ประกอบกับสถานที่ที่ สมุทรปราการอยู่ใกล้ทะเลอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ และอยู่ห่าง ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักจึงเปลี่ยนความคิดเดิมมา จัดสร้างสถานพักฟื้นขึ้นแทน
การก่อสร้างอาคารต่างๆในบริเวณสถานที่เริ่มตั้ง แต่เดือนมกราคม ๒๕๐๐ และเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว นาย อื้อจือเหลียงมาคำนึงว่าตัวเองมี อายุมากแล้วคงจะดูแลกิจการสถานพัก ฟื้นให้เจริญรุ่งเรืองได้ไม่นาน จึงตกลง ที่จะมอบสถานที่ให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อนายอื้อจือเหลียงมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๓ จึงได้จัด ตั้งมูลนิธิอื้อจือเหลียงขึ้นมีวัตถุ ประสงค์เพื่อการกุศลทั่วไปและโดยเฉพาะเพื่อดำเนิน การอุปการะสถานที่พักฟื้นแห่งนี้ตลอดไป
ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน เกิดของนายอื้อจือเหลียง อายุครบ ๖๓ ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรา ชูปถัมภก และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม ราชินีนาถองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายอื้อจือเหลี ยงประธานมูลนิธิอื้อจือเหลียงและกรรมการ อื่นๆของมูลนิธินั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระ บาท ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน นายอื้อจือเหลี ยงได้น้อมเกล้า ฯ ถวายที่ดิน ๖๐ ไร่เศษ ที่สมุทรปราการ รวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในที่นั้นเป็น มูลค่ากว่า ๑๐ ล้านบาท เพื่อพระราชทานแก่ สภากาชาดไทย ในโอกาสนั้นได้พระราชทาน นามสถานพักฟื้นนี้ว่า สวางคนิวาส
สภากาชาดไทย ได้รับมอบสถานที่จากนาย อื้อจือเหลียง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระ ราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสถานพักฟื้นสวางคนิวาส เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๐๕
สวางคนิวาส มีตึกตรวจโรคพร้อมอุปกรณ์ มีอาคาร ๔ ชั้น มีห้องนอนเดี่ยว ๔๐ ห้อง ห้องนอนคู่ ๔ ห้อง มีดาดฟ้าสำหรับชมทิวทัศน์ และมีอาคารแยก สำหรับครอบครัวพักได้ ๘ หลัง ภายในบริเวณมี สระน้ำและคูยาว ๒ กิโลเมตร มีสวนไม้ดอก และพันธ์ไม้นานาชนิดปลูกไว้เป็นระเบียบ และมี ที่นั่งพักผ่อนอยู่ทั่วไป ทางด้านติดชาย ทะเลมีสะพานยื่นลงไปในทะเลเพื่อชมทิวทัศน์ ของท้องทะเลได้กว้างไกล
นอกจากนี้สวางคนิวาส ยังมีห้องสัตว์น้ำสำหรับ เลี้ยงสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิดไว้ในตู้กระจก เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วไปไว้ให้ชม และศึกษา ภายในสวางคนิวาสได้จัดหารถราง ๑ คันมาไว้ให้ชมเป็นที่ระลึกถึงรถรางใน กรุงเทพมหานครในอดีต ทางราชการและองค์การต่างๆใช้ หอประชุมใหญ่ของสวางคนิวาสเป็นที่จัดการประชุม และสัมมนา เพราะมีที่พักสะดวกและอยู่ไม่ไกล จากกรุงเทพมหานคร