ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพผู้คน ทำให้ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ที่อยู่อาศัย ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องออกแบบ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต

ด้วยเหตุนี้ สภากาชาดไทย โดยบทบาทสำคัญที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายใต้ชื่อ “โครงการสวางคนิเวศ” เพื่อการเป็นที่พักอาศัยที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุโดยเฉพาะขึ้น

พญ.นาฎ ฟองสมุทร กรรมการบริหารที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย บอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า โครงการสวางคนิเวศ เป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่า จำนวนประชาชนผู้สูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทรงต้องการให้สภากาชาดไทยจัดสร้างอาคารที่พักเพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุที่เหมาะสมจึงเกิดเป็นโครงการสวางคนิเวศขึ้นมาซึ่งดำเนินการโดยสภากาชาดไทย

โครงการสวางคนิเวศในเฟสแรกถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นอาคารสูง 8 ชั้น มีห้องจำนวน 163 ห้อง จากนั้นในปี พ.ศ. 2545 ทางคณะกรรมการของสภากาชาดไทยได้อนุมัติโครงการสวางคนิเวศในเฟสที่ 2 ซึ่งสร้างขึ้นภายในอาณาบริเวณเดียวกับโครงการที่ 1 คือ ตั้งอยู่ภายในสวางคนิวาศ ที่ ต.บางปู จ.สมุทร ปราการ ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 130 ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทย โดยจัดให้เป็นพื้นที่ดูแลระยะยาวทั้งผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ภายในจะเป็นที่ตั้งของสถานีกาชาดที่ 5 และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัด ทำเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะต้องมาทำที่นี่

สำหรับสวางคนิเวศ เฟส 2 จะอยู่ถัดจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู บนพื้นที่ 23 ไร่ จัดสรรเป็นอาคารห้องชุดเพื่อผู้สูงอายุ โดยมี รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหา วิทยาลัย เป็นผู้ออกแบบ

ลักษณะของโครงการจะคล้าย ๆ คอนโดมิเนียม เป็นอาคารซึ่งมีทั้งหมด 9 อาคารด้วยกัน แต่ละอาคารจะสูง 6 ชั้น ในชั้นหนึ่งจะมี 4 ห้อง บางอาคารอาจจะมี 8 ห้อง รวมทั้งหมด 300 ยูนิต ในแต่ละห้องจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 40-42 ตารางเมตร ภายในห้องมีความโปร่ง โล่ง มีการถ่ายเทระบายอากาศและแสงสว่างได้ดี เพื่อกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ

“สิ่งสำคัญ คือ เน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก โดยจะมีห้องน้ำที่กว้างสามารถนำรถเข็นเข้าไปได้ รวมทั้งในส่วนอื่น ๆ ก็สามารถนำรถเข็นเข้าไปได้ในทุกพื้นที่ของห้อง และยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไว้ด้วย โดยมีการติดตั้งปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลืออัตโนมัติไว้ที่หัวเตียงและภายในห้องน้ำ ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงไปยังห้องเจ้าหน้าที่การพยาบาล เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันท่วงที”

ในส่วนของบริการ พญ.นาฎ กล่าวว่า โดยหลัก ๆ คือ มีเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร มีฝ่ายช่าง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีแม่บ้านทำความสะอาดภายนอกแต่ละอาคาร แต่สิ่งที่แตกต่างจากอาคารที่พักอาศัยโดยทั่วไป คือ มีบริการด้านสุขภาพ โดยจะมีทีมพยาบาล เรียกกันว่า ทีมส่งเสริมสุขภาพ มาประจำอยู่ที่โครงการทุกวัน ในเวลา 17.00–07.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที ส่วนในช่วงกลางวันจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ อีกทั้ง ยังอยู่ใกล้กับสถานีกาชาดที่ 5 และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ฉะนั้นในช่วงกลางวันจะมีเจ้าหน้าที่ที่ ทำงานประจำอยู่แล้ว

“ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ถ้าผู้สูงอายุท่านนั้นไม่มีโรงพยาบาลประจำจะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทันที ส่วนในกรณีตรวจประจำเดือน ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะมีระบบนัดวันตรวจ ซึ่งทางพยาบาลจะคอยดูแลในส่วนนี้ให้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบแพทย์ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดทำแฟ้มสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้าพักไว้ที่อาคาร เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจะได้สามารถนำแฟ้มประวัติไปใช้ได้ทันที โดยผู้สูงอายุจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนนี้ตามการรักษาจริง”

นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านสุขภาพเมื่อผู้สูงอายุที่เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการมีอายุมากขึ้น โดยจะมี ผู้ดูแลกลาง ซึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเข้าใจจิตวิทยาของผู้สูงอายุ มาให้บริการเมื่อผู้สูงอายุต้องการใช้บริการ อาทิ ต้องการให้มานอนด้วยเมื่อรู้สึกเจ็บป่วยขึ้น หรือต้องการผู้ช่วยเมื่อต้องการออกไปติดต่อธุระข้างนอก รวมทั้ง ต้องการผู้ช่วยทำความสะอาดห้อง ซักผ้า รีดผ้า ถูห้อง ตลอดจนไปหาหมอเป็นเพื่อน ซึ่งตรงนี้สามารถใช้บริการของผู้ดูแลกลางได้ แต่ตรงนี้จะเป็นบริการที่ต้องมีค่าใช้จ่าย

ในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วย ค่าส่วนกลางเดือนละ 2,500 บาทต่อห้อง ในส่วนนี้จะครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ดูแลส่วนกลาง การจัดเก็บขยะ รวมทั้งบริการเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มาอยู่เวรในช่วงเวลา 17.00-07.00 น. ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อีกทั้งในส่วนของผู้ดูแลกลางจะต้องจ่ายเพิ่มเมื่อมีการเรียกใช้บริการเป็นครั้ง ๆ ไป โดยจะมีกำหนดไว้ รวมไปถึงค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริงในอัตราที่กำหนด ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมบางประเภทที่จัดขึ้นมา และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

นภาพรรณ วิภาคพันธุ์ อนุกรรม การบริหารอาคารสวางคนิเวศ สภากาชาด ไทย เล่าถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมขึ้นในเฟสที่ 1 ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ อาทิ ทำสิ่งประดิษฐ์ นิมนต์พระมาเทศน์ให้ฟัง มีวิทยากรมาอธิบายให้ความรู้ และกิจ กรรมนอกโครงการโดยการพาไปเปลี่ยนบรรยากาศในสถานที่ต่าง ๆ มีตั้งแต่เช้าไปเย็นกลับ และค้างคืน 1 คืน โดยจะมีการสำรวจในทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานที่ ความเหมาะสม ห้องน้ำ อาหาร ทุกเรื่องจะต้องรอบคอบโดยเน้นความปลอดภัยเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ออกมาพักผ่อนนอกสถานที่

นอกจากนี้ ยังให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรเป็นผู้ให้ด้วย โดยที่ผ่านมาจัดกิจกรรมไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ. พระนครศรีอยุธยา นำสิ่งของไปให้และร่วมบริจาคเงินให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งพาผู้สูงอายุไปเยี่ยมและเลี้ยงอาหารคนชรา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเองว่ายังสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมได้

พญ.นาฎ กล่าวต่อว่า การดำเนินการโครงการในเฟสที่ 2 นี้ มีแนวคิดในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมี บริษัท แอล พี เอ็น ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาร่วมในส่วนของการบริหารจัดการอาคารและการก่อสร้างอาคาร โดยเมื่ออาคารสร้างเสร็จสมบูรณ์ ทางบริษัท แอล พี เอ็น จะเข้ามาบริหารจัดการอาคารให้ และสภากาชาดไทยจะบริหารจัดการด้านสุขภาพ แต่โครงการทั้งหมดยังคงเป็นการดำเนินงานโดยสภากาชาดไทยอยู่เหมือนเดิม

มนูญ วิเศษสุนทร เจ้าหน้าที่บริษัท แอล พี เอ็น ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อธิบายรูปแบบการบริหารจัดการอาคารให้ฟังว่า โครงการสวางคนิเวศถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งมีทั้ง สระว่ายน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการผ่อนคลายและการบำบัด โดยจะมีราวให้จับตลอดแนวสระน้ำ

นอกจากนี้ยังมีห้องออกกำลังกาย ซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นหลัก อาทิ ลู่เดินอากาศที่ไม่มีแรงกระแทก ลู่เดินไฟฟ้า จักรยานปั่นที่ไม่มีแรงกระแทก และในอนาคตจะมีนักกายภาพเข้ามาช่วยในการออกแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วย รวมทั้งมีลานเพื่อสุขภาพกลางแจ้ง มีลู่เดินในสวน นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดซึ่งจะมีหนังสือทุกแนวจัดไว้ให้ ตลอดจนห้องคอมพิวเตอร์และห้องสวดมนต์ไว้ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมที่ตนชอบ

ผู้ที่สามารถเข้ามาจับจองห้องชุดในโครงการได้ คือ ผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แต่ตรงนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั้งมีความแข็งแรงในระดับสามารถดูแลตัวเองได้ ประการต่อมา ต้องมีทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการบริจาคเงินให้สภากาชาดไทย เป็นต้นทุนในการก่อสร้างอาคาร ประมาณ 850,000 บาทเป็นขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับทำเลของห้อง โดยสามารถแบ่งชำระได้ในระหว่างที่ทำการก่อสร้างอยู่ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการรวมทั้งสามารถจ่ายค่าดำรงชีวิตตนเองได้ตลอดชีวิต

’ลักษณะของการเข้าพักอาศัยในโครงการสวางคนิเวศ เป็นการซื้อสิทธิในการเข้าพักอาศัย โดยผู้สูงอายุเมื่อบริจาคเงินตามกำหนดแล้วเป็นคู่สัญญากับสภากาชาดไทย จะสามารถเข้าพักอาศัยในห้องอาคารชุดได้ตลอดชีวิต พร้อมคู่สมรส (ถ้ามี) ในกรณีที่เป็นพี่น้อง พ่อ แม่เดียวกันสามารถมาอยู่ด้วยได้ รวมทั้ง เพื่อน หรือญาติ สามารถมาพักอาศัยได้เป็นครั้งคราว แต่ถ้าหากจะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ชื่อผู้บริจาคเข้ามาพักอาศัยจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้าพัก”

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เข้าพักเสียชีวิตห้องที่พักอาศัยอยู่นั้นจะกลับไปเป็นของสภากาชาดไทย โดยทางสภากาชาดไทยจะทำความสะอาดและตกแต่งใหม่ เพื่อให้ผู้บริจาคคนใหม่เข้ามาอยู่แทน ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อให้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความอุ่นใจ ปลอดภัย ทั้งทางด้านสุขภาพ และทรัพย์สิน มีจิตใจที่ไม่อ้างว้าง เพราะได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน.

“ลักษณะของโครงการจะคล้าย ๆ คอนโดมิเนียม เป็นอาคารซึ่งมีทั้งหมด 9 อาคารด้วยกัน แต่ละอาคารจะสูง 6 ชั้น ในชั้นหนึ่งจะมี 4 ห้อง บางอาคารอาจจะมี 8 ห้อง รวมทั้งหมด 300 ยูนิต ในแต่ละห้องจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 40-42 ตารางเมตร ภายในห้องมีความโปร่ง โล่ง มีการถ่ายเทระบายอากาศและแสงสว่างได้ดี เพื่อกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ”

สภากาชาดไทยจัดให้มีกิจกรรม “สุขสโมสร…ครั้งที่ 1” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00–14.00 น. บริเวณอาคารสวางคนิเวศ เฟส 1 ต.บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับอาคารสวางคนิเวศ เฟส 2 และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและแนวทางการใช้ชีวิตสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยผู้มาร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

เชิญชวนร่วมกิจกรรม สุขสโมสร…ครั้งที่ 1

– การเสวนาเรื่อง “วัย 50+ กำลังแจ๋ว”

-การตรวจสุขภาพตาสำหรับผู้สูงอายุโดยคณะจักษุแพทย์ของสภากาชาดไทย

– การทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างง่าย ๆ

– การประดิษฐ์สิ่งของประดับตกแต่งบ้าน DIY

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2389-1551