วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ บุคลากรสภากาชาดไทย ด้านบริการยานพาหนะการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรและกำกับดูแลหน่วยงานให้บริการสังคมเพื่อเรียนรู ้ ประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยและ ชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานกลางอำนวยความสะดวกให้แก่ หน่วยงานต่างๆภายในสภากาชาดไทยโดยดำเนินการในด้านการให้บริการยานพาหนะ การให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร หนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา และทำหน้า ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่ให้บริการสังคมตามเป้าหมาย โดยกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการที่พักผู้สูง อายุสวางคนิเวศ ให้เป็นต้น แบบชุมชนผู้สูงอายุที่มีรายได้ระดับปานกลางให ้ มีชีวิตอิสระ มีคุณค่า และ พึ่งพาตนเอง ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย และสถานพักฟื้นสวางคนิวาส ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์

สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย ดำเนินการตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผลผลิตที่ ๘ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบแบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

ผลผลิตที่ ๑๑ ระบบบริการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ